Öppen källkod i affärsverksamhet

NewSeed har valt att arbeta med öppen källkod. Det finns många anledningar till detta, de flesta grundar sig att vi tycker att det är en fördel för dig som kund.

Fördelar

De övergripande fördelarna är givetvis möjligheten att komma åt och se hur källkoden är skriven. Detta öppnar många möjligheter och ger en också möjlighet att vidareutveckla produkten.

Leverantörsfrihet
Den absolut enskilt största fördelen med öppen källkod för dig som kund är möjligheten att när som helst byta leverantör av tjänster. Om man använder de stora kända öppen källkods-produkter (WordPress, WooCommerce, Drupal, etc) finns det ofta tusentals utvecklare, till och med här i Sverige, som känner till produkterna. Detta betyder att om du blir missnöjd som kund kan du ta hela ditt projekt och lämna över det till en annan leverantör.

Specialanpassning
Nästan alla webbtjänster och hemsidor kräver någon form av specialanpassning. När man använder traditionella slutna produkter kan man aldrig ändra i själva grunden utan bara i de delar som programmen tillåter. Även om det inte alltid är en bra idé så finns ändå möjligheten att i öppen källkod ändra precis var man vill.

Bygga vidare
Förutom ren förändring av den befintliga produkten ovan så kan man givetvis också vilja utöka med nya funktioner. I öppet källkod är detta sällan ett problem, ofta är dessutom produkterna skrivna på ett sådant sätt som gör utbyggnad enkel.

Öppen data
Om man använder öppen källkod är sannolikheten stor att all data sparas i en precis lika öppen databas. Detta betyder att du som kund har tillgång till all din data i en databas som går att utnyttja i andra program. I slutna system som man köper används inte ibland egen-utvecklade databaser eller datastrukturer. Detta medför att man inte kan komma åt sin data och man blir därmed låst till produkten.

Konkurs / nedläggning
Som en utökning av leverantörsfrihet ovan kan det nämnas att om ett företag som skapat en produkt i icke öppen källkod försvinner i en konkurs eller nedläggning så är det mycket osäkert vad som händer med produkten. Skulle detsamma inträffa i ett populärt öppen källkods-projekt är sannolikheten stor att någon annan tar upp och utvecklar vidare. Skulle man bygga affärskritiska system på det kan man i alla fall själv välja att utveckla vidare en produkt man anser vara av betydelse för verksamheten.

Nackdelar

Det som ofta framhålls som den största nackdelen med öppen källkod är en generallisering av tron att det inte går att använda i affärsverksamhet utan att själv behöva dela med sig av allt man gör. Detta är till stor del en missuppfattning.

Tillägg till produkten blir öppen källkod
Om du väljer att utveckla nya moduler till din källkod kan denna bli tvingad att vara öppen källkod i sig. Det gäller dock bara under vissa omständigheter och beror på vilken typ av öppen källkods-licens som används. För en del produkter kan man ”köpa” sig fri genom att köpa en kommersiell licens av samma produkt.

Ingen fast leverantör / Inga garantier
Det finns sällan någon organisation eller företag som lämnar garanti eller support på öppen källkods-produkter. Detta är det omvända negativa fallet av leverantörsfriheten, det finns många leverantörer men ingen som har något ansvar att hjälpa dig med en felande produkt.

Säkerhet

En sista punkt som ligger lite vid sidan om fördelarna och nackdelarna är säkerhet som kan vara lite av båda. I en vanlig kommersiell produkt kommer man aldrig åt källkoden och den kan därmed vara svårare för hackare att attackera då man inte vet hur den fungerar. I öppen källkod så kommer alla åt och kan leta efter svagheter. Här råder då en fråga vilket som är bäst, att alla kan se och åtgärda felen själva eller om det är bättre med dold kod som endast ett fåtal har tillgång till men som kanske förbiser vissa brister.