Gastropoint
Sveriges natur är något av det mest värdefulla vi har. Utöver att ge stort värde för skogsägare, jägare och vår biologiska mångfald är det också en plats för hälsosamma utflykter för både svenskar och turister. Det finns dock mycket man bör veta om naturen som påverkar ens besök. Precis som man en gång instiftade Allemansrätten för samlade regler om hur man bör agera i skogen bör vi nu instifta en app för att med hjälp av mobilens fördelar skapa ett verktyg för det du bör veta om just din tur i naturen. Allemansappen är byggd på toppmodern teknologi och omvandlar den information vi redan har i Sverige i öppna datakällor till enkel och intressant information för appens användare. Det är en app som har framtiden för sig och kan ge upplevelsen av besöket i Sveriges natur en extra dimension, förenligt med den teknologi vi nu har.

Allemansappen kom till under ett av de hackathons vi tycker om att ställa upp i; Hack for Sweden. Vi deltar regelbundet i hackathons för att utmana oss själva, ha kul i teamet och få chansen att djupdyka i nya tekniker. 

Hackathonet vann vi! Länk till intervjun: vinnare Hack for Sweden 2021.

Efter hackathonet blev vi kontaktade av Naturvårdsverket. I deras satsning i arbetet för att nå målen i Agenda 2030 var de intresserade av marknadens idéer om hur man kunde använda Nationella marktäckedata (NMD). I Allemansappen finns en funktion som med hjälp av NMD visar hur området omkring appens användare är fördelat. Genom telefonen ser man i AR ett par staplar som visar hur terrängen är fördelad åt den riktning användaren håller telefonen. Denna funktionen ville Naturvårdsverket utveckla vidare. Samarbetet ledde till en publicerad version av Allemansappen som Naturvårdsverket använde i sitt arbete. 

Grundidén för Allemansappen

För att ge en tydligare bild av Allemansappen ska vi nu beskriva grundidén för appen. På grund av att ett par av de funktionerna kräver samarbete med andra intressenter, så som skogsägare, så är det inte funktioner vi kunde bygga till under hackathonet. Men funktionerna är alla möjliga att bygga och vi har kunskapen till det. 

Det är också värt att nämna att genom hela appen följer vi två principer:

  1. Inget insamlande av personuppgifter, för att undvika all risk som kommer med GDPR.
  2. Allt är tillgänglighetsanpassat enligt WCAG, för att alla ska vara bekväma i att använda appen. 

Funktionerna

Allemansappen är byggd för att samla allt som är viktigt inför ett besök i naturen.

Grundidén med appen bygger på två saker:

  1. Öppen data kommer till allmän användning.
  2. Möjliggör kommunikation från de som äger skog eller på annat sätt agerar i skogen, till besökande privatpersoner. 

Utifrån detta har appens funktioner formats. 

Funktion nr 1: Informerar dig om vad som gäller i det område du befinner dig i. 

Via en kartfunktion kan användaren se sin geografiska plats samt dess närområde. Användaren kan även få pushnotiser när den passerar en gräns över till ett nytt område där nya förhållningssätt gäller. Det kan exempelvis vara vattenskyddsområde, eldningsförbud, jaktområde eller nyplanterad skog. Kartan kommer även, genom användning av Skogsstyrelsens artdatabank, visa vilka djurarter som vanligtvis ses i området. Genom funktionen Geofencing kan du i förväg ställa in appen på det område du ska besöka och ladda ner datan, så att du väl i skogen inte ska behöva internetuppkoppling. 

Funktion nr 2: Kommunikation. 

I Allemansappen skulle det finnas en funktion för att olika aktörer i skogen ska kunna lägga in massmeddelanden till de besökande. Det kan exempelvis vara jägare som vill ge information om sin jakt, skogsägare som önskar att man agerar på ett visst sätt vid nyplanterat eller ett meddelande från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om varsamhet vid eldning under skogsbrandssäsongen. Det kan också vara meddelanden från organisationer som är intresserade av områdets artrikedom, exempelvis de som rår om våra artdatabanker. Dessa skulle kunna skicka ut automatiska meddelanden till de som befinner sig inom önskat område, med en förfrågan om de sett eller hört en viss art under dagens besök i naturen. Med den funktionen får organisationer in mer data, och det underlättar de system som idag finns för att privatpersoner ska kunna agera flora- och faunaväktare. 

Funktion nr 3: Artidentifiering

Förutom att se de arter som finns i området genom kartfunktionen så har appen även en funktion för identifiering av arter. Med hjälp av telefonens kamerafunktion kan användaren scanna arter. Scannern körs sedan genom Amazon Rekognition, som ger ett svar på vilken art det är. Med hjälp av AI blir sedan appen allt duktigare på att känna igen små skillnader i arter och då ge bättre svar. Anledningen till den här funktionen är för att öka kunskapen och engagemanget för de arter som finns i naturen. 

Funktion nr 4: Navigering med hjälp av NMD

Nationella marktäckedata är data som med hög precision visar hur området ser ut och vilken vegetation som definierar den. I Allemansappen används den för att med hjälp av AR visa hur området är fördelat i den riktning som användaren riktar telefonen. Det kan exempelvis vara att den visar att det i den riktningen är mestadels bostadsområde, våtmarker eller åkermark. Med den funktionen får man en bättre överblick över naturen omkring sig vilket exempelvis kan underlätta vid navigering. 

Funktion nr 5: Rådgivning utefter Allemansrätten med hjälp av NMD

Appen kan genom att känna av din geografiska position och det område du har omkring dig ge ett par råd utefter Allemansrätten. Observera att appen aldrig kommer säga åt dig vad du ska göra, utan enbart ge råd. 

Med NMD känner appen av vad området omkring består av och ger råd baserade på det.

Allemansappens status idag

Idag är Allemansappen en fungerande app som ägs av NewSeed. Som vi nämnde ovan så är inte alla nämnda funktioner utvecklade. Det är dels då en del av funktionerna skulle kräva samarbete och engagemang från yttre parter, och dels för att det inte ligger inom vår verksamhet att ansvara för Sveriges Allemansapp. På NewSeed bygger vi saker för andra – vår expertis ligger i att bygga och förverkliga dina idéer. Om du är intresserad av att använda Allemansappen och bygga till de funktioner du behöver skulle vi mer än gärna hjälpa dig med det. För det, hör av dig till oss i nedanstående kontaktformulär. 

Appen har i dagsläget fyra funktioner av de vi presenterat ovanstående: Områdets fördelning med AR, skogens arter, kartfunktionen och Allemansrätten. Appen ligger publikt på AppStore och Google Play och du kan därför ladda ner den. Vi vill dock tillägga att det som ligger ute nu är en väldigt enkel version som bara är skapad för Hack for Sweden och för Naturvårdsverkets intressen. För vidare utveckling och användning skulle vi behöva förbättra appens grundstomme. 

Vi ser stor potential i Allemansappen. Sveriges natur är så viktig och kan verkligen tycka att Sverige behöver en app för besök i vår natur. Det finns mycket regler och förhållningssätt som alla bör känna till men troligtvis inte gör. För att skydda vår natur samt göra det enklare för olika parter att agera i naturen behövs det troligtvis en samlande app. 

Framtidsmöjligheter

Då grunden i Allemansappen bygger på att all den information som redan finns i öppna källor kommer till användning ser vi framtidsmöjligheter i att bygga till andra öppna källor. Där är urvalet väldigt stort, Sverige har fantastiskt mycket öppna datakällor med information som regelbundet samlas in för olika ändamål. Då Allemansappen finns för att stärka utflykten i naturen skulle intressanta datakällor kunna vara SMHI, Fornlämningar, mer om Allemansrätten eller Naturreservat. Det hade också kunnat vara mer om brandsäkerhet. Genom att utnyttja mobilens funktioner så som geografisk plats, kamera och skrivmöjlighet, så ger man utflykten i naturen fler dimensioner och möjligheter.


Kontakta oss om du är intresserad av Allemansappen

Om du har intresse eller behov av en app som liknar denna så ta kontakt med oss.


    LundMalmöGöteborgStockholmAnnat (ange under övrigt)